Algemene voorwaarden

Cursus en workshop voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, cdrom, DVD of USB stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin art. 6:231 BW
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
Website: www.harryopdencamp.nl en www.defotoklas.nl
2. Aanmelding
Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld aanmeldformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een aanmeldformulier schriftelijk bevestigd te worden.
3. Kosten en Betaling
De cursustarieven staan vermeld in onze informatie op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW. (tenzij anders vermeld) De betaling dient na de eerste les voldaan te zijn. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Na de eerste les ontvangt u een factuurnummer met de gegevens voor de betaling.
4. Annuleringen
Na aanmelding mag een cursus binnen 7 dagen na aanmelddag kosteloos geannuleerd worden. Na deze 7 dagen word 25 % in rekening gebracht tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Dit als reserveringskosten. Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen wordt 100% van het cursusbedrag berekend. In onderling overleg is het mogelijk om deelname aan een cursus te verschuiven naar een volgende datum. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van de fotograaf. In geval van bijzondere omstandigheden kan de fotograaf in positieve zin afwijken van deze regeling, na beoordeling van de fotograaf.
5. Deelnemersaantal
Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van aanmelding zoals vermeld op het aanmeldformulier. De fotograaf behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn af te gelasten.
6. Verhindering
De fotograaf zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen door te laten gaan. De cursist heeft geen recht op gratis inhaallessen bij ziekte of uitval van die cursist. De fotograaf zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.
7. Aansprakelijkheid
De fotograaf is nooit verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van foute informatie of onjuiste vermeldingen in reclame materiaal van de fotograaf.
De fotograaf is alleen aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade, zoals gederfde winst.
De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de wederpartij de mogelijkheid heeft de schade te verhalen op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij.
De aansprakelijkheid van de fotograaf, voor zover deze door haar aansprakelijksverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de cursus, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de fotograaf.
8. Geschillen
Op alle door de fotograaf geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen consument en de fotograaf om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De consument zal van de fotograaf een redelijke termijn en gelegenheid geven om de consument een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de fotograaf nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het op de factuur vermelde curcursustarief zoals betaald door consument.
9. Auteursrecht
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan en de emailsamenvattingen e.a. cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.
10. Toepasselijkheid
De toepasselijkheid van de cursusvoorwaarden strekt alleen tot de cursus en de workshop die door de fotograaf gegeven worden.